ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Конкурс за независими изследователски стипендии

16 Декември 2008

ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

КОНКУРС ЗА НЕЗАВИСИМИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
в социалните и хуманитарните науки

МОДЕРНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ


с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката

Център за академични изследвания София обявява конкурс за три 9-месечни стипендии през 2009 г. за млади български изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки.

Общо описание:

Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими изследователски проекти на млади български учени от областта на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, методологични и тематични ограничения по отношение на проектните предложения не се налагат. Най-общо те трябва да са ориентирани около широките хронологични и концептуални граници на “модерността / модерностите” и “идентичността / идентичностите” в интердисциплинарна и сравнителна перспектива. Водещи при оценката ще бъдат индивидуалните изследователски качества на кандидатите, демонстрирани чрез академичното им портфолио и иновативността на предлагания проект.

За период от 9 месеца (1 март – 31 юли, 1 септември - 31 декември 2009 г.) Центърът ще предостави на отличените изследователи месечна стипендия в размер на 600 Евро (включваща всички данъци и социални удръжки), допълнителни средства за участие в международна конференция или семинар (пътни, настаняване, такса участие), които са предмет на допълнително договаряне, възможност за ползване на работно място, достъп до електронни ресурси и не на последно място - пълноценно участие и интегриране в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Центъра за академични изследвания.

Условия за участие:

• Докторанти в последна фаза и постдокторанти от социалните и хуманитарните науки;
• Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 45 години по време на започването на стипендиантския период;
• Кандидатите трябва да са български граждани.

Наличието на международен опит и публикации в престижни научни издания са предимство.

Работен език:

Основната част от пълноценния научен живот в Център за академични изследвания протича на английски език. Доброто му владеене е съществена предпоставка за успешното интегриране на стипендианта в съществуващите вече изследователски екипи и провежданите от тях семинари и дискусии. Резултатът от неговата/нейната работа също трябва да бъде предаден и публикуван на английски език. По тези причини единствено кандидатите с добро владеене на езика ще бъдат вземани предвид при селекцията. Документ за нивото на владеене на английски е препоръчителен.

Документите на кандидата
трябва да бъдат изпратени по електронната поща, посочена по-долу и трябва да включват:

1. Изследователски проект на английски език (не повече от 2000 думи) представящ:
• кратко описание на предвиденото изследване (предмет, източници);
• методология;
• изследователска хипотеза (предимства, слабости, рискове, начини за преодоляването им в хода на изследването и принос)
• представителна библиография (10-15 заглавия) за съществуващите гледни точки към темата.
2. CV и списък с публикации на английски език;
3. Препоръчително е прилагането на авторски текст на кандидата (откъс от дисертация, статия и пр.) до 25 стр. на оригиналния език;
4. Две препоръки от утвърдени учени (сканирани/ изпратени по факс/ пощата/ или чрез имейл от препоръчителите) на английски език.

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2009 г.

Селекция:


Подборът на кандидатите ще се осъществи от Академичния съвет на Център за академични изследвания, чиито членове са признати на световно ниво учени от социалните и хуманитарните науки (съставът му може да видите http://v3.cas.bg/?cy=38). Рецензентите от академичния съвет си запазват правото при арбитриране на равностойни проекти да поканят съответните кандидати за интервю.

Резултатите ще бъдат обявени до 20 февруари 2009 г. чрез имейл и на страницата на ЦАИ: www.cas.bg.

Критерии за оценка:


• високото качество на академичното портфолио и публикациите на кандидата, участие в международни проекти;
• оригинален и приносен изследователски проект, иновативност;
• интердисциплинарен подход;
• сравнителен подход.

Допълнителна информация за миналите и текущите проекти на Центъра може да видите на електронната страница на Центъра: www.cas.bg.

Контактно лице:

Димитър Димов
e-mail:
Център за академични изследвания София
ул. Неофит Рилски 70
София 1000
тел.: + 359 2 9803704
факс: + 359 2 9803662
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF