ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Авторитет и социално доверие

2007-2009
Виж степендиантите и техните проекти

Авторитет и социално доверие в пост-комунистическите общества

Двегодишният международен интердисциплинарен проект цели да изследва динамиката, и по-специално тенденцията към намаляване на авторитета и социалното доверие в областта на правото и закона в общия контекст на глобализацията. Акцентът е върху (европейските) пост-тоталитарни общества, като основните задачи са: да се установят систематичните/ структурните и епистемологичните предпоставки за дълбоките промени в нивата на авторитета и социалното доверие, да се проучи влиянието на тези процеси върху (не)стабилността и възможностите за институционални реформи в областта на правото, както и да се установи наличния потенциал на съществуващите теоретични традиции, свързани с проблематиката на проекта, като се достигне до производство на нови идеи и подходи. Авторитетът и социалното доверие са основни съставки на социалния живот, а в определен смисъл могат да бъдат видени като „спойката” на социалната интеграция. Както всички останали елементи на съществуването на човечеството в исторически план, те са обект на постоянни, а понякога и фундаментални промени, които могат да повлияят на самите основи на обществото.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF