ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Минали програми

Исторически клуб

2006-2006

Това е форум за научен обмен, който привлича множество учени от различни институции. Серията “Исторически клуб”, първа от този вид под покрива на Центъра, вече е установила собствени традиции. Срещите под формата на форум-групи дадоха възможност за задълбочени дискусии относно оригинали исторически проучвания. В началото на 2006 г. в рамките на Клуба, беше открита нова секция “Османските Балкани, 18 – 19 век”, инициирана от докторанти от Институт за балкански науки, Софийски университет и Института по история. Първата публикация от поредицата на Центъра “Изследователски форуми” излезе в резултат на дискусиите през първата една година от съществуването на Клуба, под заглавието “Балканският 19-ти век. Други прочити” (2006).

Роли, идентичности и хибриди

2003-2006

Целта на този колективен изследователски проект (2003 – 2006), осъществен в партньорство с Института за академични изследвания в Германия (Wissenschaftskolleg zu Berlin), бе да изследва зоните на пресичане и взаимодействие между институционалните роли и колективните идентичности, оказали се особено значими за страните в Югоизточна Европа. Това е регион, в който наложената отвън адаптация към западни институционални модели съжителства и взаимодейства с предхождащи идентичности и институционални роли. Именно този сблъсък на западни норми с източноевропейски контексти води до специфични форми на хибридизация, които са ефективен изследователски инструмент за разбиране на местните форми на рационалност. В проекта, финансиран от Фондация “Фолксваген”, участваха 9 български и 7 чужди учени от 6 страни в Югоизточна Европа.

Докторантска база данни

Докторантска база данни

2004-2006

В България липсва активно функциониращ централизиран регистър, съдържащ информация за броя на докторантите в страната, техните висши учебни заведения или академични институти, академичен профил, тема на дисертация и т.н. В същото време, комуникацията, обменът на информация и интеграцията на младите изследователи в България не са на задоволително равнище. От друга страна, интелектуалният обмен между докторантите в България и тези в чужбина, също е слаб и доколкото съществува, е резултат не от целенасочена академична политика, а от епизодични лични контакти. Проектът се ръководи от убеждението, че съвременните средства за комуникация, новите информационни технологии и цялата млада интернет култура са пътят, по който този недостиг би могъл да бъде преодолян. Проектът е подкрепен от Институт “Отворено Общество” в София.на младите изследователи в България не са на задоволително равнище. От друга страна, интелектуалният обмен между докторантите в България и тези в чужбина, също е слаб и доколкото съществува, е резултат не от целенасочена академична политика, а от епизодични лични контакти. Проектът се ръководи от убеждението, че съвременните средства за комуникация, новите информационни технологии и цялата млада интернет култура са пътят, по който този недостиг би могъл да бъде преодолян. Проектът е подкрепен от Институт “Отворено Общество” в София.

Ние, народът.

2004-2005

Целта на този проект беше издирването и сравнителната интерпретация на текстове, оформили националните идентичности на “малките нации” в Европа, но по различни причини са останали извън основното ядро на европейските политическа и социална мисъл. Изследването съпоставя два периода, важни за всяка европейска нация – националния романтизъм и “анти-модернисткото предизвикателство” в периода между двете Световни войни. Изследвани са страни от Северна, Централна, Източна и Югоизточна Европа, като на всеки регион е посветен отделен изследователски модул. Югоизточноевропейският модул, върху който беше фокусирана изследвателската работа в Център за академични изследвания, ще завърши с публикация на два тома, включващи разработките на единадесет млади изследователи от Централна и Югоизточна Европа, както и оригиналните исторически и политически текстове на английски език. Публикацията, в момента под печат в издателството на Централноевропейския университет, Будапеща, е предназначена преди всичко за преподавателите и студентите в университетите от региона и в Западна Европа. Проектът “Ние, народът” се реализира съвместно с унгарския център за академични изследвания “Колегиум Будапеща” и с финансовата подкрепа на Юбилейната фондация на Шведската банка и на германското Министерство на външните работи в рамките на Пакта за стабилност. Научни партньори по проекта са още Шведския Колегиум за академични изследвания в социалните науки в Упсала (SCASSS) и Холандския институт за академични изследвания (NIAS).

Идеята за рефлексията

2004-2005

Тази дискусионна серия (2004 – 2005) бе посещавана от български учени от различни научни полета (философия, социология, история, психология, литературна критика, лингвистика, педагогика и др.), при които идеята за рефлексията / възприятието играе ключова и решаваща роля. Изясняването на действителната роля на тази концепция в историята и другите научни дисциплини дава възможност да се проследи смисъла и приложимостта на идеята за рефлексията. Целта на тази инициатива е да предостави на участниците поле за сравнение и диференциране на гледните точки за ролята и значението на рефлексията.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF