ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Минали програми

Режими на историчност

2008-2010

Изследванията в рамките на този двегодишен проект се фокусират върху сравнителен анализ на различни идеологически традиции, тематизирайки връзката между модерност и историчност (връзка, която е в основата на наративите за модерните идентичности от периода 1900-1945 г.) в три региона, съставени от “малки” страни: Централна, Югоизточна и Северна Европа. При избора на идеологиите като ключов елемент за изследване се отчитат визиите за миналото и бъдещето, както и приемствеността или отсъствието й в широкия спектър на социалната и политическата мисъл на двадесети век, занимаваща се с модерността и идентичностите. Изследването се съсредоточава върху начините, по които традициите са били създадени и интерпретирани от различните клонове на хуманитаристиката и новообразувалите се социални науки. Проектът, финансиран от Юбилейната фондация на Шведската банка и Фондация “Фриц Тисен”, Германия, стартира през 2007/2008 г. с два международни проучвателни семинара. По него работят млади учени и утвърдени специалисти от социалните и хуманитарните науки, идващи от различни европейски държави.

Авторитет и социално доверие

2007-2009

Двегодишният международен интердисциплинарен проект цели да изследва динамиката, и по-специално тенденцията към намаляване на авторитета и социалното доверие в областта на правото и закона в общия контекст на глобализацията. Акцентът е върху (европейските) пост-тоталитарни общества, като основните задачи са: да се установят систематичните/ структурните и епистемологичните предпоставки за дълбоките промени в нивата на авторитета и социалното доверие, да се проучи влиянието на тези процеси върху (не)стабилността и възможностите за институционални реформи в областта на правото, както и да се установи наличния потенциал на съществуващите теоретични традиции, свързани с проблематиката на проекта, като се достигне до производство на нови идеи и подходи. Авторитетът и социалното доверие са основни съставки на социалния живот, а в определен смисъл могат да бъдат видени като „спойката” на социалната интеграция. Както всички останали елементи на съществуването на човечеството в исторически план, те са обект на постоянни, а понякога и фундаментални промени, които могат да повлияят на самите основи на обществото.

SCOPES

SCOPES

2005-2008

Този проект, финансиран от Швейцарската национална научна фондация и осъществяван съвместно с Департамента по съвременна история, религиозни науки и социална антропология на Университета във Фрийбург, Швейцария, съдейства за изграждане на мрежа от учени и институции за съвместно изработване на учебна програма за междукултурни изследвания и методология при изучаването и преподаването на модерните национализми в „малките страни” на Европа.

ДИОСКУРИ.

2004-2007

Международен проект по Шеста Рамкова програма на Европейската Комисия (2004 – 2007), осъществен в партньорство с три централноевропейски държави (Унгария, Полша, Словения) и три югоизточноевропейски (Хърватска, Румъния, Сърбия и Черна гора). Проектът разглежда срещата и взаимодействието на източно- и западноевропейските икономически култури. Изследват се областите “предприемачество”, “управление” и “икономическо знание”. Изборът на тези области почива на убеждението, че носителите на икономическа култура – бизнесмени, служители в обществения и държавния сектор, икономисти - оказват значително влияние върху икономическата политика на Европейския съюз и върху социалното взаимодействие между стари и нови страни-членки. Вместо да залагат на опростената схема, в която силната западна култура поглъща слабата източна, изследователите изследват разнообразието от трайни културни хибриди в икономическото и социално поведение. Така по безпрецедентен начин разширяването на ЕС на изток бива разгледано паралелно с недооценения си аналог – разширяването на запад.

Академични диалози

2006-2006

Успоредно с успешната гост-лекторска програма на Центъра с участието на изтъкнати чуждестранни учени, през 2006 г. стартира българска гост-лекторска програма с името „Академични диалози”. Подкрепена от Министерството на образованието и науката, програмата предоставя платформа за изява на новаторски български изследователски групи, работещи в областта на социалните и хуманитарните науки. В рамките на програмата Центърът кани изтъкнати български учени и ръководители на изследователски групи, за да представят възгледите, историята, дейностите и резултатите от изследванията си. Всяка среща за представяне на конкретна тема е последвана от открита дискусия.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF