ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Тялото при социализма - режими и репрезентации

Съставителство и редакция: Даниела Колева
ЦАИ / Издателство "Рива"
Български

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност исторични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са основателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма. Какви са преплитанията и взаимодействията между социалното и телесното, как символният ред се транспонира в соматичен?

Авторите в този том подхождат към темата през различни аспекти на биополитическото въображаемо: от научните теоретизации и произтичащите от тях медицински и възпитателни практики, през юридическия и институционалния дискурс около здравето и възпроизводството, до усилията за моделиране на потреблението и, най-сетне, до метафориката на телесността в тогавашния мемориален пейзаж. Те питат за дневния ред, наложил модела и режимите на социалистическата телесност, както и за промените на този модел и тези режими през годините; за причините и начините, по които се постигат дисциплиниранията, нормализациите и стилизациите на тялото. В своята съвкупност изследванията демонстрират, че като вместилище на смисли тялото няма непосредствена политическа принадлежност и тъкмо поради това може да носи ефикасни политически и идеологически послания.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF
Книги и публикации